14°C bezchmurnie

Co w budżecie gminy Sobienie - Jeziory na 2018 rok?

Finanse, budżecie gminy Sobienie Jeziory - zdjęcie, fotografia

Remont ośrodka zdrowia w Sobieniach - Jeziorach, modernizacja chodników przy dwóch drogach oraz kilku nawierzchni dróg, nowe miejsca dla rekreacji w Siedzowie i Warszawicach - to m.in. plany inwestycyjne gminy na 2018 rok. Poniżej - w skrócie - prezentujemy tegoroczny budżet Sobień -Jezior.

XXVIII Sesja Rady Gminy Sobienie - Jeziory odbyła się 28 grudnia 2017 r. Uchwalono podczas niej budżet gminy na rok 2018, w którym zamieszczono planowane wydatki, ale także przewidywane dochody.

Dochody: 23 mln+

Z opublikowanej przez gminę uchwały budżetowej wynika, że dochody na rok 2018 wynoszą 23 446 000 zł; w tym przewidziano wpływy ze strony rolnictwa i łowiectwa, gospodarki mieszkaniowej, administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, a także dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Do pierwszej grupy zaliczono wpływy z usług za dzierżawę stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną, płatność ze środków europejskich za zrealizowany w 2017 r. projekt o nazwie ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sobienie - Jeziory'' oraz wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłacane przez koła łowieckie. Planowane dochody z sektoru gospodarki mieszkaniowej zawierają wpływy za użytkowanie gruntów przez Bank Spółdzielczy, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami. Gmina otrzyma również dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej, wpływy z usług xero oraz z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy. Planowe dochody obejmują również dotację celową na zadanie zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców. Natomiast dochody od osób prawnych i fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zawierają między innymi wpływy z podatków, z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków. Ze strony oświaty gmina może liczyć na dochody za opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wyżywienie w przedszkolu oraz stołówkach szkolnych. Od pomocy społecznej przewidziano składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe i stałe, pomoc w zakresie dożywiania oraz samo funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej. Gmina pozyska także pieniądze za świadczenia wychowawcze i rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a także składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Kolejnym działem jest gospodarka komunalna i ochrona środowiska, skąd dochody przewidziano za opłaty za gospodarowanie odpadami, z tytułu kosztów upomnień, nieterminowych wpłat oraz za korzystanie ze środowiska.

Wydatki: 24 mln+

Sobienie - Jeziory będą miały większe wydatki niż dochody, ponieważ wydatki budżetu planowane są na kwotę 24 171 000 zł. Przewidziano w nich wiele podstawowych i potrzebnych rzeczy, takich jak bieżące utrzymanie wodociągów, kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto budynek stacji uzdatniania wody i oczyszczalni wymaga ubezpieczenia oraz należy wpłacić 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izby rolniczej.

W miejscowości Piwonin planuje się rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków, a także wykonanie dokumentacji. Duże wydatki czekają gminę, jeżeli chodzi o transport i łączność. Naprawy wymaga wiele dróg, należy również uiścić opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych oraz przeznaczyć pieniądze na fundusz sołecki.

Gmina zaplanowała:

przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 730 w miejscowości Sobienie-Jeziory na ul. Piwonińskiej oraz w ciągu drogi nr 2750 w Warszawicach,

modernizację dróg powiatowych Nr 2751 i Nr 2752, a także

• przebudowę dróg gminnych w Sobieniach Szlacheckich i Szymanowicach Dużych.

Gmina liczy się także z wydatkami bieżącymi na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów decyzji o warunkach zabudowy. Duże wydatki oszacowano na sprawy związane z administracją publiczną, takie jak urzędy wojewódzkie czy rady gmin, w czego skład wchodzi między innymi wynagrodzenie dla pracowników oraz różnego rodzaju świadczenia. Sobienie - Jeziory zaplanowały również wydatki na potrzeby straży pożarnej, między innymi na zakup energii elektrycznej, oleju, gazu i paliw do samochodów, na sprzęt oraz umundurowanie i remont budynków strażackich. Wydatki z zakresu oświaty przewidują przede wszystkim dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli, prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych.

W 2018 r. gmina przewiduje remont w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sobieniach - Jeziorach. Ma także powstać plac rekreacji w Siedzowie, gdzie planuje się wykonanie boiska wielofunkcyjnego, które będzie polegało na ułożeniu nawierzchni poliuretanowej, wyposażeniu do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i tenisa ziemnego oraz montażu dwóch sztuk urządzeń siłowni plenerowej. Na placu rekreacji w Warszawicach również ma powstać boisko wielofunkcyjne umożliwiające grę w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego oraz ma nastąpić montaż siłowni plenerowej. Gmina w wydatkach wyodrębniła również zakup pieca grzewczego wraz z instalacją w Publicznej Szkole Podstawowej w Warszawicach.

W wydatkach zaplanowano także świadczenia o nazwie Rodzina 500+ oraz wliczono koszty obsługi tego zadania. Ponad 370 tysięcy wyniesie gminę oświetlenie ulic, placów i dróg. Rada gminy w swoich wydatkach uwzględniła też dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobieniach - Jeziorach oraz zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie i miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne, a także zakupy tablicy upamiętniającej takie miejsce w Zambrzykowie Starym.

Weronika Świńczak


Fot. sobieniejeziory.pl

Co w budżecie gminy Sobienie - Jeziory na 2018 rok? komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się