Konkurs "Skuter za hasło" - dla klientów sklepów Top Market

Konkurs, Konkurs Skuter hasło klientów sklepów Market - zdjęcie, fotografia

Robiąc zakupy w sklepach Top Market możesz teraz - do 30 czerwca 2018 r. - wziąć udział w konkursie i wygrać skuter! Jak? Szczegółowy regulamin poniżej:

Regulamin konkursu promocyjnego dla Klientów supermarketu "Top Market" pod nazwą Skuter za hasło” ("Regulamin")

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu promocyjnego pod nazwą "Skuter za hasło", zwanego dalej "Konkursem" jest Media Info Sp. z o. o. z siedzibą w Otwocku przy ul. Wspaniałej 35B wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000573579, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5322053795 oraz numer statystyczny REGON 362439103 ("Organizator").

 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Konkursie należy przez to rozumieć konkurs organizowany przez Organizatora na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie , prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w placówkach handlowych należących do P.P.H.U. J.R.T.W.M. Krawczyk spółka jawna z siedzibą w Otwocku (05-400) ul. Warsztatowa 9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000291580, NIP 123-068-39-19, REGON 012829670, (dalej zwanych „Sklepem” lub łącznie „Sklepami”), przy czym aktualna lista Sklepów to: Karczew, ul. Andersa1; Otwock, ul. Tysiąclecia 77; Otwock, ul. Matejki 9; Otwock, ul. Żeromskiego 19; Kołbiel, ul. 1-go Maja 12; Mińsk Mazowiecki, ul. Wyszyńskiego 18; Ząbki ul. Andersena 18c; Józefów, ul. Polna 1b.

 3. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, zamieszkała w terminie organizowania Konkursu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej („Uczestnik”). Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora zatrudnieni na podstawie umów o pracę, jak i wszelkich umów cywilnoprawnych a także osoby współpracujące przy organizacji Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny, jak również osoby wykonujące pracę na rzecz Organizatora jako pracodawcy użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 594). Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszych Zasad konkursu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający.

 4. Możliwość skorzystania z Konkursu przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone Regulaminem.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie objętym Konkursem.

 6. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

 7. Konkurs organizowany jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

§2

Czas trwania i miejsce konkursu

 

 1. Konkurs trwać będzie w terminach w godzinach pracy i na terenie danego Sklepu w okresie od dnia 23 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

 

 1. Finał konkursu oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce ostatniego dnia 1 lipca 2018 r. w godzinach 14-18 budynku danego Sklepu.

 

 

 

 

§3

Komisja konkursowa

 

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja konkursowa w składzie:

 1. Ryszard Krawczyk - przewodniczący Komisji

 2. Jadwiga Krawczyk - członek Komisji

 3. Tomasz Krawczyk - członek Komisji

 4. Wojciech Krawczyk - członek Komisji

 5. Mateusz Krawczyk - członek Komisji

 

 1. Posiedzenia Komisji nie są jawne.

 2. Komisja dokona wyboru najlepszego hasła reklamowego poprzez głosowanie. Zwycięzcą zostanie autor hasła reklamowego:

 

„Robię zakupy w Top Markecie bo  ...............................”,

dalej „Zadanie Konkursowe”, które otrzyma największą liczbę głosów członków Komisji.

 

 1. W wypadku przypadkowego nadesłania przez różnych Uczestników jednobrzmiących haseł i przyznania przez Komisję nagrody temu hasłu, nagrodę otrzyma tylko ten spośród Uczestników nadsyłających jednobrzmiące hasła, którego Kupon konkursowy został wypełniony najwcześniej.

 2. Posiedzenie Komisji podczas którego nastąpi wybór zwycięskich haseł reklamowych odbędzie się dnia 1 lipca 2018 r. w godzinach 10-14 w siedzibie Organizatora.

 

 

§4

Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

  1. jednorazowy zakup produktów w supermarkecie Top Market, w okresie trwania Konkursu, o wartości minimum 100 zł brutto z wyłączeniem wyrobów tytoniowych i alkoholu, w tym co najmniej jednego produktu spośród produktów następujących marek: Pepsico, Kamis, JBB, Morliny, Jan Niezbędny, Karmi. Okazanie paragonów z datą wykraczającą poza okres trwania Konkursu nie uprawnia do uczestnictwa w Konkursie;

  2. wymyślenie hasła reklamowego supermarketu "Top Market" i umieszczenie go na Kuponie konkursowym, do którego należy wpisać numer paragonu potwierdzający zakup, o którym mowa w lit. a powyżej a także imię i numer telefonu uczestnika Konkursu;

  3. wrzucenie prawidłowo wypełnionego Kuponu konkursowego do specjalnie przygotowanej i oznaczonej urny znajdującej się na terenie danego Sklepu.

 2. Wypełnienie kuponu Konkursowego i wrzucenie go do urny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz nieodpłatnym przeniesieniem na rzecz P.P.H.U. J.R.T.W.M. Krawczyk spółka jawna z siedzibą w Otwocku (05-400) ul. Warsztatowa 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000291580, NIP 123-068-39-19, REGON 012829670 autorskich praw majątkowych do hasła reklamowego.

 3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do hasła reklamowego następuje w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji:

  1. wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  2. zwielokrotnianie hasła reklamowego w inny sposób, nie prowadzące do wytworzenia egzemplarzy, w szczególności wprowadzenie hasła do pamięci komputera;

  3. rozpowszechnianie utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie hasła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności za pośrednictwem sieci Internet;

  4. zezwalanie na korzystanie z autorskich praw zależnych.

 4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich odnośnie praw autorskich do zgłoszonego do Konkursu hasła reklamowego.

 5. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszego hasła reklamowego, w ramach biorąc pod uwagę: poprawność, oryginalność i kreatywność.

 6. Autor hasła reklamowego które otrzyma najwięcej głosów Komisji Konkursowej otrzyma nagrodę w postaci skutera marki KEEWAY model HURRICANE 50 2T.

 7. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, dokonując wielu zakupów produktów promocyjnych na zasadach określonych w Regulaminie przy czym każdy zakup musi zostać stwierdzony odrębnym paragonem, i wielokrotnie wykonując Zadanie Konkursowe, jednakże zgodnie z zasadą, że na jedno Zadanie Konkursowe winien przypadać jeden dowód zakupu.

 8. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, ani na ekwiwalent pieniężny. Nagrody mogą być odebrane osobiście przez zwycięzców Konkursu w dniu finału Konkursu lub w ciągu 1 miesiąca od dnia finału w siedzibie supermarketu. Jeżeli nagroda nie zostanie odebrana w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym roszczenie o jej wydanie wygasa a jej własność przechodzi na Organizatora.

 9. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

 10. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia zawierające określenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa wyłączne osób trzecich

 11. Przystąpienie do Konkursu, poprzez wypełnienie warunków wskazanych w pkt 1 lit. a-c powyżej, jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 

 

 

§5

Ochrona danych osobowych

 

 1. Jeżeli w niniejszym regulaminie odwołuje się do aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, rozumie się przez to:

 1. do dnia 24-05-2018 r. – ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), zwaną dalej Ustawą oraz przepisy wykonawcze wydane do niej;

 2. począwszy od dnia 25-05-2018 r. - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwane dalej RODO oraz przepisy krajowe wprowadzone na mocy RODO.

 1. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a także dla celów marketingowych Organizatora.

 2. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, jest Organizator.

 3. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane przez Organizatora jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, numer telefonu a także, w razie procedury reklamacyjnej – adres Uczestnika.

 4. Dane osobowe osób, o których powyżej, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

 5. Osobom, o których mowa powyżej, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 6. Osobom, o których mowa powyżej, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do dnia 24 maja 2018 r. Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej, jest wymagane do wzięcia udziału w Konkursie a odmowa ich podania skutkuje niemożnością tego udziału. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania będzie skutkowało wykluczeniem z Konkursu.

 8. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa powyżej, Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

 9. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w aktualnych przepisach o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej, obejmuje także publikację imion i nazwisk zwycięzcy Konkursu.

 10. Po zakończeniu wszystkich procesów związanych z realizacją Konkursu dane osobowe zostają zanonimizowane lub usunięte z systemów informatycznych Administratora danych osobowych

 

 

 

§6

Postępowania reklamacyjne

 

 1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora ul. Wspaniała 35B w Otwocku z dopiskiem „Skuter za hasło”, do dnia 1 lipca 2018 r.. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji pod wskazany w niniejszym punkcie adres.

 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.

 5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

 6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, przez co należy rozumieć, że nie można się od niej odwoływać ponownie do Organizatora. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony pisemnie. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Uczestnikowi listem poleconym lub na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.


 

 

 

§7

Postanowienia końcowe

 

 1. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165).

 2. Organizator ani inne podmioty współpracujące, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Konkursu.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie w czasie trwania Konkursu.

 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2018 roku

Reklama

Konkurs "Skuter za hasło" - dla klientów sklepów Top Market komentarze opinie

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

MAGAZYNIER

Piekarnia Oskroba S.A. - jeden z liderów branży piekarniczej w Polsce poszukuje pracowników na stanowisko: Magazynier Miejsce pracy: Człekówka,..


Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez iotwock.info, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

"WBB" PAŚNICZEK IRENEUSZ JÓZEF z siedzibą w Otwock 05-400, WSPANIAŁA 35 B.,

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"