8°C bezchmurnie

Wiceburmistrz Józefowa: Zrobimy tyle, na ile wystarczy nam środków

Infrastruktura, Wiceburmistrz Józefowa Zrobimy wystarczy środków - zdjęcie, fotografia

Z Markiem Banaszkiem, zastępcą burmistrza Miasta Józefowa rozmawia Andrzej Idziak

 - 5 października br. Miasto Józefów podpisało umowę ze Spółką Akcyjną Instal z Warszawy na budowę oczyszczalni ścieków w Józefowie. Jak wygląda szczegółowy harmonogram realizacji tej inwestycji?

- Prace nad harmonogramem nadal trwają… Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby nasi mieszkańcy mogli korzystać z józefowskiej oczyszczalni już w 2019 roku.

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nadal zwleka z decyzją o przyznaniu dotacji na budowę józefowskiej oczyszczalni. Czy Miasto będzie w najbliższym czasie podejmować jakieś działania w sprawie pozyskania tych środków? Jak zamierzacie sobie radzić w sytuacji, kiedy nie otrzymacie dofinansowania do czasu zakończenia inwestycji?

- Miasto podejmuje działania wynikające z regulaminu Konkursu nr POIiŚ.2.3./1/2015, w sprawie pozyskania dofinansowania dla całego projektu „Integracja i rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Józefowie” nieprzerwanie od stycznia 2016 roku i zamierza je kontynuować. Planujemy zrealizować projekt w takim zakresie, na jaki wystarczające okażą się środki zabezpieczone w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na pokrycie wkładu własnego. Nie wykluczamy także dochodzenia swoich praw przed sądem, aby odzyskać zainwestowane środki własne. Stoimy na stanowisku, że skoro komisja konkursowa zakwalifikowała nas do dofinasowania, to nie ma żadnych podstaw do tego, aby nie podpisać z nami umowy na dofinansowanie.

- Zakładając, że nie uda się pozyskać dofinansowania z NFOŚiGW, jak będzie wyglądać finansowanie budowy oczyszczalni ze strony Miasta? Czy będzie to płatność w transzach, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości i w jakich terminach realizowana?

- Zrobimy tyle, na ile wystarczy nam zabezpieczonych środków na wkład własny. Szczegóły dotyczące sposobu rozliczenia robót budowlanych z wykonawcą oczyszczalni zawarte są w SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

- Czy finansowanie budowy oczyszczalni ze środków własnych Miasta będzie miało wpływ na realizację innych inwestycji zaplanowanych w planie jego rozwoju w latach 2018-2019? A jeżeli tak, to z czego Miasto zrezygnuje?

- Środki własne Miasta na pokrycie wkładu własnego dla Projektu „Integracja i rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Józefowie” pozostają zabezpieczone w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta od stycznia 2016 roku. Od tego czasu nie uległy zwiększeniu, a zatem nie wymagają rezygnacji z jakichkolwiek inwestycji.

 - Wartość kontraktu podpisanego z Instalem na budowę oczyszczalni oraz serwis gwarancyjny opiewa na kwotę ponad 32 mln 207 tys. zł. Co z pozostałą kwotą na realizację projektu?  Przypomnę, że jego łączna wartość miała pierwotnie wynosić ok. 87 mln zł brutto… Planowaliście Państwo w ramach tej kwoty wybudować: oczyszczalnię, 15 pompowni/tłoczni, ok. 20 km sieci kanalizacyjnej i ok. 21 km sieci wodociągowej, a także zakupić specjalistyczny pojazd oraz stworzyć Program Efektywnego Zarządzania systemem wodociągowym i kanalizacyjnym. Czego zatem nie uda się zrobić w projekcie lub z czego już trzeba było zrezygnować w związku z brakiem środków przeznaczonych na ten cel?

- Jak już podkreślałem, zrobimy tyle, na ile wystarczą nam środki zabezpieczone na pokrycie wkładu własnego. Skupiamy się więc na budowie oczyszczalni oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w tych punktach, które zostały uznane za najbardziej pilne (przede wszystkim biorąc pod uwagę planowane inwestycje, które wymagają wcześniejszego wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej). Obecnie zawierane jest wiele umów na realizację i nadzory nad budową oczyszczalni ścieków oraz sieci wodnej i kanalizacyjnej. Szczegóły można znaleźć w zakładce zamówienia publiczne na BIP.

 - Czy te  „korekty” realizacyjne w projekcie (o których mowa powyżej) będą miały lub potencjalnie mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo realizowanej inwestycji lub zagrożenie ekologiczne (np. pod kątem jakości oczyszczania)?

- Nie rozumiem, o jakie „korekty” chodzi. W projekcie nie dokonano żadnych zmian, które mogłyby wpływać na bezpieczeństwo realizowanej inwestycji czy też bezpieczeństwo ekologiczne. Oczyszczalnia będzie spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz najwyższe (wyższe niż wymagają tego obowiązujące przepisy) normy jakości oczyszczania.

 - Jaki będzie koszt oczyszczania ścieków dla mieszkańców Józefowa po zakończeniu inwestycji?

- Koszt oczyszczania ścieków dla mieszkańców Józefowa znany będzie po całkowitym rozliczeniu nakładów na budowę oczyszczalni ścieków. Warto jednak pamiętać, iż z naszych szacunków wynika, że obecny koszt oczyszczania ścieków, który płacimy Otwockiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, jest zdecydowanie zawyżony. Ze zleconych przez nas ekspertyz wynika, że tylko w latach 2011-2016 w związku z bezpodstawnie zawyżonymi cenami przepłaciliśmy aż ponad 8 mln 320 tys. zł. Obecnie przepłacamy już blisko 2 mln zł rocznie. Oznacza to, że nawet przy założeniu, iż nie otrzymamy unijnego dofinansowania do inwestycji - zwrot inwestycji nastąpi nie później niż za 15 lat. A gdyby w ciągu tych 15 lat opłaty na rzecz Otwocka wzrosły, to nastąpi on jeszcze wcześniej. Porównując to z okresami zwrotu inwestycji z różnych innych branż - jest to świetny wynik.

- Dziękuję za rozmowę!

 

Foto. www.jozefow.pl

 

Wiceburmistrz Józefowa: Zrobimy tyle, na ile wystarczy nam środków komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się