18°C bezchmurnie

Wójt Kołbieli z absolutorium

Kołbielscy radni jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem wójtowi gminy Adamowi Budycie absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2016. Nim jednak tego dokonali, wysłuchali pozytywnych opinii: komisji rewizyjnej Rady Gminy Kołbiel i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Zapoznali się też ze sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu za rok miniony. A było ono wyjątkowo zadowalające: Uchwalony budżet na rok 2016, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał plan dochodów w wysokości 30.654.149,27 zł. Ale dochody Gminy zrealizowano w kwocie 30.702.434,39 zł, co stanowi 100,16% planu, w tym dochody bieżące w 100,19%, zaś majątkowe w 97,25%. Plan wydatków po zmianach wynosił 33.159.708,27 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 31.862.158,69 zł, co stanowi 96,09% planu, z tego wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 96,14% planu, zaś wydatki majątkowe zrealizowane zostały na poziomie 95,86%. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.754.484,61 zł, co stanowi 8,97% wykonanych dochodów ogółem. Tak więc wynik budżetu za 2016 r. zamknął się deficytem w kwocie 1.159.724,30 zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 2.505.559,00 zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 6.430.382,07 zł. Z czego zrealizowano 35 zadań i zakupów inwestycyjnych, między innymi na: budowę kanalizacji w miejscowości Rudno i Rudzienko wydatkowano 1.860.343,62 zł. Wydatki na inwestycje drogowe wyniosły 1.310.982,19 zł. Rozpoczęto budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kołbiel, na co wydatkowano 2.162.836,25 zł. Na remont targowiska w Kołbieli wydatkowano w 2016 r. 99.630,00 zł. Wydatki na dobudowę oświetlenia w Gminie Kołbiel wyniosły 100.000,00 zł. W 2016 r. oddano do użytku salę sportową przy Szkole Podstawowej w Kątach, wydatki w roku 2016 stanowią kwotę 312.034,41 zł. Ponadto w ciągu roku zrealizowano mniejsze i większe zadania i zakupy inwestycyjne. Natomiast na wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r. wydatkowano 361.999,83 zł. Zadania były realizowane zgodnie ze złożonymi wnioskami przez poszczególne sołectwa. Wójt po udzielonym mu absolutorium podziękował wicewójt, skarbnikowi i wszystkim pracownikom urzędu. - Wszyscy w urzędzie staramy się gospodarować, jak we własnym domu, dobrze i oszczędnie, a każdą propozycję inwestycji większej czy mniejszej uzgadniamy z Radą i to dzięki rozsądkowi radnych nasza gmina rozwija się, a mieszkańcy coraz bardziej są zadowoleni – podkreślił wójt Adam Budyta. Dodał też, że wraz z pracownikami będzie się starał, by wykonanie budżetu za rok bieżący nie był gorszy. Cóż, liczymy wszyscy na to panie wójcie.

AnKa

 

Wójt Kołbieli z absolutorium komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się