:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  16°C pochmurno z przejaśnieniami

Nieosądzone cz.1 - Stara komenda

Anna G. została ostatecznie skazana. Zamiast zostać dyscyplinarnie zwolniona z chwilą wykazania nieprawidłowości działała na rzecz Pana  Prezydenta jeszcze kilka dobrych lat. Jak do tego doszło, że osoba posiadająca wykształcenie techniczne na poziomie średnim tak daleko awansowała więdzą pewnie tylko nieliczni.

Chcąc przedstawić wam bliżej temat problemu pracy Anny G.przedstawię to czego nie zauważyła i do czego to doprowadziło.

Poniższy opis to obraz niekompetencji i niezbadane pokłady bałaganu w Otwockim planowaniu przestrzennym jakie Pani Anna G. zastała i których nie naprawiła bo "nie była" chyba do tego zdolna.

"Stara komenda"

Sprawa dotyczy osiedla mieszkaniowego, które zostało wykonane w obszarze nieruchomości na której mieściła się komenda powiatowa policji w Otwock ( działki 9/1, 9/2, 9/3 a obecnie działka nr 16 obręb 142 w Otwocku ). W przetargu przeprowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Otwocku nieruchomość nabyła firma Novum, która zaplanowała zbudowanie tam kolejnego spośród swoich osiedli ( do kulisów przetargu na tą nieruchomość trudno już dotrzeć ).

Inwestycja wzbudziłą bardzo poważne zainteresowanie stowarzysznia Zielony Kasztel z uwagi na wycinkę bardzo dużej liczby drzew. Na początku 2013r stowarzyszenie Zielony Kasztel zwróciło uwagę organów nadzoru budowlanego na istniejące nieprawidłowości w zakresie wydanych pozwolneń na budowe tj.

Decyzji Nr 420 P/07 z dnia 2007.04.12 Starosty Otwockiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, Zespołu (6) budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w podziemiach w I etapie realizacji oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu cyframi 3,5,7,9,10,11 ( typu B1a, B1b,B2a,B2b) na terenie objętym działkami nrw: 9/1, 9/2 i 9/3 w obrębie 142 przy ul. Poniatowskiego w Otwocku

i

2. Decyzji Nr 1062 P/07 z dnia 08.08.2007r. Starosty Otwockiego o Zatwierdzeniu zamiennego projektu zagospodarowania terenu i udzieleniu pozwolenia na budowę wg projektu zamiennego,

(6) budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w podziemiach w I etapie realizacji oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu cyframi 3,5,7,9,10,11 ( typu B1a, B1b,B2a,B2b) na terenie objętym działkami nr ew: 9/1, 9/2 i 9/3 w obrębie 142 przy ul. Poniatowskiego w Otwock

A oto uwagi jakie kierowało Stowarzyszenie w sprawie tych obiektów.

1. Ww. decyzje o pozwoleniu na budowę wydane przez Starostę Otwockiego w ocenie Stowarzyszenia Zielony Kasztel są w całości rażąco niezgodnie zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym dla przedmiotowego teren ul. Poniatowskiego w Otwock

2. Decyzja Nr 420 P/07 z dnia 2007.04.12 oraz decyzja Nr 1062 P/07 z dnia 08.08.2007r. zostały wydane bez sprawdzenie projekt budowlany nie posiadał zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( o czym stanowi art. 35 Ustawy Prawo budowlane).

3.Nie sprawdzono również, że wydany przez Prezydenta Miasta Otwocka wpis nr WPPI.7332b/127/2007/KP z dnia 2007-03-09 z UCHWAŁY Nr XXXII/359/2001 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 22 maja 2001 r. sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego ..., - jest niekompletny o istotne zapisy z planu, które powinny były się w nim znaleźć, jak chociażby, dane odnośnie: ustaleń w zakresie ochrony dóbr kultury (§ 9), ustaleń w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego (§ 10) , o potrzebie jego ochrony itp.

4. Nie sprawdzono, że załącznik graficzny do wypisu z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest niezgodny z oryginalnym załącznikiem do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego UCHWAŁĄ Nr XXXII/359/2001 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 22 maja 2001r. Pojawiła się w nim symbolika terenu z oznaczeniami MkMN , oraz sztrafami, których to oznaczeń i symboli nie ma w oryginalnym planie .

 

Drugim aspektem sprawy było zbadanie przez Stowarzyszenie pozwoleń na wycinke drzew które wydano również w dość dziwny sposób. Z wydanych przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Otwock decyzji ( po wydaniu ww. decyzji przez Starostę Otwockiego) wynika, że mogło zostać wyciętych 434 szt drzew na przedmiotowym terenie pod inwestycję, sprzecznie z przeznaczeniem terenu w m.p.z.p.

 

Uwagi Stowarzyszenia Zielony Kasztel do przeprowadzonego postępowania w sprawie wycinki drzew.

 

W wydanych dwóch (2) decyzjach powierzchnia biologicznie czynna jest rażąco niezgodna z powyższym zapisem zgodnie z którym winna wynosić 70 %

§ 10. 1. Na obszarze objętym planem występują szczególne formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody tzn.:

5. Ze względu na ochronę walorów uzdrowiskowych Otwocka oraz w celu wzmacniania tych walorów plan:

1) postuluje ochronę drzewostanu sosnowego,

6. Plan ustala ochronę zadrzewień przyulicznych oraz wartościowych pojedynczych

drzew, szczególnie sosny powyżej 30 lat, poprzez:

1) zakaz wycinki,

W wydanych dwóch (2) decyzjach wymienione zakazy zostały rażąco złamane.

Z decyzji wydanych przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Otwock w oparciu o wydane pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Otwockiego wynika, że mogło zostać wyciętych 434 szt drzew na przedmiotowym terenie pod inwestycję wielorodzinną (13 bloków mieszkalnych wielorodzinnych)

 

Po latach zająłem się sprawą analizując materiały jakie przekazano mi w związku z działalnością Anny G. Oto moje własne ustalenia w sprawie.

Po analizie treści uchwały Nr XXXII/359/2001 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego swym zasięgiem pas terenów PKP oraz tereny do niego przyległe wraz z centrum, biegnący przez miasto Otwock z północnego zachodu na południowy wschód - etap II, część "A" obejmująca kwartały I-VII i DVIII (Mazow.2001.171.2696 uchw. 2001.05.22 )

W myśl § 5 ust. 1 pkt. 12 i 13 w/w uchwały różnica pomiędzy przeznaczeniem podstawowym a przeznaczeniem dopuszczalnym polega na >50 % przewadze funkcji podstawowej.

„Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:

12 ) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

13 ) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenia, które powinno przeważać na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

Według §21 ust. 2 pkt. 7 ) w/w uchwały

  • minimalna powierzchnia działki:
  • dla nowej zabudowy kilkurodzinnej - 2500m2;
  • dla nowej zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej 1250m2,
  • dla wolnostojącego obiektu usług innych - 1250m2

na podstawie danych publicznych z geoportalu ustaliłem powierzchnie działek wchodzących w skład zamierzenia inwestycyjnego

Powierzchnie poszczególnych działek wynoszą

Działka 9/1 – 5781 m2

Działka 9/2 - 4852 m2

Działka 9/3 – 8480 m2

Łącznia 19113m2

 

Jak widać w drodze prostego równania matematycznego dokonałem analizy dopuszczalności realizacji 13 budynków na terenie w/w nieruchomości. 13x1250 = 16250 m2.

Realizacja 13 obiektów jest dopuszczalna pod warunkiem, iż będą to obiekty wyłącznie usługowe. Z danych o inwestycji wynika iż są to budynki mieszkalne wielorodzinne.

Dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 13x 2500= 32500 m2 – jak widać inwestorowi sporo działki brakuje.

Z danych pochodzących od Stwarzyszenie Kasztel wynika, że w projekcie budowlanym ( str. 9) przedstawionym przez Inwestora powierzchnia usługowa z zapleczem wynosi tylko 279,5 m2 zaś powierzchnia użytkowa mieszkalna wynosi 1 839,04 m2. Proporcja powierzchni usługowej do pow. mieszkaniowej wynosi 13,2 % do 86,8%.

Te same uwagi w oczywistej formie zgłosił już kilka lat temu Zielony Kasztel – i co ? Wojewoda odmówił uchylenia decyzji pozwolenia na budowę. Z pewnością wynikało to z dużego zaawansowania robót niemniej spraw nieprawidłowości przy tej inwestycji ma jeszcze kilka aspektów związanych z wycinką drzew.

Według ustaleń stowarzyszenia.

Decyzją Nr 196/07, WGGR 7635/81/07 z dnia 31 maja 2007r. Prezydent Miasta Otwocka - Zbigniew Szczepaniak zezwala Spółce Novum z Kalisza na wniosek Prokurenta Henryka Domagały z dnia 3.03.2007. ( data rejestracji wniosku 16.03.2007r.)zawartą w nim informacją:

wg załączonej specyfikacji ( w której widnieje spis 434 szt drzew ):

Pkt.I. Zezwala na wycięcie 40 szt drzew jako kolidujących z planowaną budową, W pkt. IV. ustalono opłatę za usunięcie 40 szt drzew w wysokości 364 581,85 zł w terminie 14 dni od kiedy decyzja stanie się ostateczna.

  • Nr 138/10, WGGR 7635/81/07 z dnia 29 marca 2010r. Prezydent Miasta Otwocka - Zbigniew Szczepaniak po rozpatrzeniu wniosku Spółki „ Novum Managament” ( dawniej „Novum”) w sprawie zmiany decyzji nr 196/07 w części dot. terminu wykonania nasadzeń zastępczych orzeka o zmianie decyzji w następujący sposób:

1. pkt .I w miejsce „ w terminie 31.12.2009r. „ wpisuje się w terminie do 31 maja 2010r.”

2. Treść pozostałych punktów pozostaje bez zmian

  • Nr 285/10, WGGR 7635/81/07 z dnia 16 lipca 2010r. Prezydent Miasta Otwocka - Z up. mgr Marzena Połosak po rozpatrzeniu wniosku Spółki „ Novum Managament” ( dawniej „Novum”) w sprawie zmiany decyzji nr 196/07 w części dot. planu nasadzeń zastępczych orzeka o zmianie decyzji w następujący sposób:

w miejsce pkt. II wpisuje się:

„ pod warunkiem zastąpienia ich nowymi nasadzeniami - zgodnie z Projektem zagospodarowania

terenu - Osiedle Soplicowo w Otwocku wykonanym przez Firmę Druid Ewa Kaczkowska

Kompleksowe Usługi Ogrodnicze ( załącznik do wniosku o zmianę decyzji z dnia 13.05.2010r.).

A to wniosek jaki stowarzyszenie zawarło w swoich analizach.

Pan Prezydent Miasta Otwocka nie miał prawa w podanym terminie tj w dniu 29 marca 2010r. wydać kolejnej decyzji regulującej sprawę nasadzeń jako, że minął ustalony termin na wykonanie warunkowych nasadzeń zamiennych w dniu 30.12.2009r. W omawianym okresie tylko już można było egzekwować naliczone opłat.

Czy pieniądze te wyegzekwowano ? Zgadnijcie sami.

Z dość głośnych spraw dotyczących drzew w Otwocku można poza wycinką zbyt wielu drzew przy Kraszewskiego przeczytać o wielu sprawach i wnioskach. I wszystko to z pewnością doprowadziłoby nie jednego uczciwego urzędnika do grobu.  

II OSK 2405/13 - http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7DCF87CAC0

IV SA/Wa 404/13 - Wyrok WSA w Warszawie - http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D49F7784ED

„Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że drzewa przegrywają z nowymi osiedlami. Gmina Otwock, w której w 2010 r. usunięto 328 drzew, w 2011– 323, w 2012 r. – 236, nie jest więc szczególnym wyjątkiem. Nierzetelne bywają wnioski o zezwolenia na usunięcie drzew i sprawozdania o ubytkach, nieskuteczne kontrole. Termin uiszczenia opłat odracza się na okres trzech lat, a nawet całkowicie umarza.”

Źródło - http://www.rp.pl/artykul/1199357-W-Otwocku-drzewa-przegraly-z--deweloperem.html

 

Kilka spraw jednak Stowarzyszeniu umknęło. Moje własne ustalenia oparte na unormowaniach prawnych rzucają światło na inny "pożarowy" aspekt sprawy. Powstałe osiedle jest słabo zabezpieczone przez ryzykiem następstwa pożaru.

Dla zrozumienia sprawy potrzebna jest znajomość kilku przepisów. ( Warunki techniczno-budowlane )

§ 12. 1. Jeżeli z przepisów § 13, 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne
odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż:

§ 271. 1. Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, a mającymi na powierzchni większej niż 65% klasę odporności ogniowej(E), określoną w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli, nie powinna, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, być mniejsza niż odległość w metrach określona w poniższej tabeli:

2. Jeżeli jedna ze ścian zewnętrznych usytuowana od strony sąsiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z budynków jest rozprzestrzeniające ogień, wówczas odległość określoną w ust. 1 należy zwiększyć o 50%, a jeżeli dotyczy to obu ścian zewnętrznych lub przekrycia dachu obu budynków – o 100%.

Przyjmując powyższe wymaganie i normy stwierdziłem że jak świdermajer ma ścianę rozprzestrzeniającą ogień to odległość od niego powinna wynosić 12 m. A ile wynosi widać na ostatnim załączniku z domiarem.

W aspekcie sprawy mamy jeszcze jeden poważny i nie usunięty do dziś dzień błąd planistyczny dotyczących funkcji lasów sąsiadujących z osiedlem oraz skutków prawnych wprowadzenia planu miejscowego.

Według wypisów z rejestru gruntów działki 12/4 12/5; 12/6 sąsiadujące są w pod pieczą zarządu gospodarki mieszkaniowej i stanowią działki „budowalne” co prowadzi do poważnego pytania dlaczego w załączniku graficznym do uchwały Nr XXXII/359/2001 RADY MIASTA OTWOCKA oznaczono je jako LS w kolorze zielonym. Powyższe oznacza że cała działka oznaczona a nie opisana podlega obowiązkowi zalesienia co wynika z przepisów art. 14 ustawy o lasach.

  • na uwadze przedstawione aspekty prawne rodzi się pytanie czy odległość zabudowy nie powinna uwzględniać aspektu „ustanowionej” w planie miejscowym lokalizacji granicy „zalesienia” terenu a co za tym idzie – zachowania należytej 12m odległości pożarowej od tejże granicy.

Mamy więc maksymalny bałagan.

Przywołam dla lepszego obrazu krótką korespondencje sprzed lat z nadleśniczym.

Korespondencja nr. 1.

Dzień dobry!

Lasy Skarbu Państwa będące w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Celestynów na pow. ponad 6 tys. ha mają status lasów ochronnych i fakt ten potwierdza decyzja Ministra Środowiska. Głównie są to lasy ochronne ze względu na usytuowanie w granicach administracyjnych miast (art. 15 ust.7a), glebochronne i wodochronne (art.15 ust. 1 i 2).

Status lasu ochronnego nie jest równoznaczny z formami ochrony przyrody wynikającymi bezpośrednio z ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., np.: rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu, parki krajobrazowe, narodowe, użytki ekologiczne. Formy te podlegają obostrzeniom wynikającym z ww. ustawy. Natomiast lasy ochronne nie tracą swojej funkcji gospodarczej, jednak staje się ona funkcją drugoplanową( prowadzona jest tam zrównoważona gospodarka leśna). Za główne zadanie lasów ochronnych uznaje się funkcje pozaprodukcyjne tj. ochrona wód, gleb, przeciwpowodziowe, lasy stanowią bufor w miastach (produkcja tlenu, pochłanianie zanieczyszczeń, hałasu, itd.).

Co zaś się tyczy lasów ochronnych niestanowiących własności Skarbu Państwa to z załączonej interpretacji Ministra Środowiska, popartego uchwałą NSA z dnia 4 marca 1996 r. sygn. akt OPK 1/96, są z mocy prawa ochronne. Pod warunkiem, że Wojewoda, a później Starosta nie wydali decyzji pozbawiających przedmiotowe lasy statusu ochronnego.

Nadleśnictwo nie posiada informacji, czy takie decyzje zostały wydane.

Pozdrawiam
Artur Dawidziuk , Ewa Dunal Nadleśnictwo Celestynów

 

Korespondencja nr. 2 – w sprawie braku planu urządzenia lasu.

Dziaka 12/6 obr. 142 - nadleśnictwo zleciło uregulowanie statusu . Na załączonym obrazku nie jest objęta żadnym planem urządzenia, bo to grunt Skarbu Państwa, więc nie kwalifikuje się pod UPUL ani PUL.

Artur Dawidziuk Nadleśnictwo Celestynów Nadleśniczy

 

Korespondencja nr.3 w sprawie zalesienia świdermajerów.

Działka nr ew. 12/4 obr. 142 nie ujęta jest w UPUL (kolor czerwony), bo jest to działka o użytku ewidencyjnym B (tereny mieszkaniowe) własność Gmina Otwock.

Działka nr ew. 12/5 obr. 142 nie ujęta jest w Planie Urządzenia Lasu, bo wg ewidencji właścicielem jest Skarb Państwa – Starosta Otwocki. Jest to działka leśna (użytek Ls) na niewielkiej pow. użytek B. Po wydzieleniu użytku B powinna zostać przekazana w zarząd PGL LP Nadleśnictwa Celestynów.

To, że działki nie są objęte dokumentacją urządzeniową (leśną) nie znaczy, że zostaną zabudowane.

Z analizy zapisów mapy miejscowego planu wynika, że dla działki 12/4 podstawowe przeznaczenie jest leśne, a tymczasem stoi na niej dom i jest wg ewidencji terenem budowlanym.

Komentarz do sprawy lasów ochronnych i zalesienia terenu zabudowanego.

Według księgi wieczystej WA10/00066863/3 oraz WA10/000066772/8 tereny działek 12/5 i 12/6 obręb 142 w Otwocku zawierają funkcję nie związaną z produkcją leśną.

A w uchwale rady miasta Otwock - nr XXXII/359/2001 z dnia 22.05.2001r. cały obszar tych działek przeznaczony pod funkcję LS co oznacza w myśl definicji w/w oznaczenia "las".

Mając na uwadze iż przeznaczenie terenu zawiera wyłącznie załącznik graficzny do w/w uchwały ( fragment w załączeniu ) zainstniał następujący problem prawny.

art. 14 ust. 3 ustawy o lasach stanowi iż "grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu".
 

Jak widać grunt poza "zalesienie" został określony - tylko nikt nie zrozumiał skutku prawnego tej decyzji. Obowiązek władającego gruntem przeznaczonym pod zalesienie określa obecnie art. 14 ust. 4 ustawy o lasach

"Obowiązek zalesiania gruntów ciąży na nadleśniczych w odniesieniu do gruntów w zarządzie Lasów Państwowych oraz na właścicielach lub użytkownikach wieczystych pozostałych gruntów."

Obowiązek ten wyrażony musi być również w uproszczonym planie urządzenia lasu.

Art. 14. 1. Powiększanie zasobów leśnych następuje w wyniku zalesienia gruntów oraz podwyższania produkcyjności lasu w sposób określony w planie urządzenia lasu.

Pytanie bardzo ważne w sprawie - czyja to ziemia. Kto nią obecnie zarządza.

W myśl art. 36 ustawy o lasach państwowych powinna być ona "rzekazana" w zarząd Lasów Państwowych. Powinna ale - nie została i...no właśnie i nic.

Art. 36. 1. W zarząd Lasów Państwowych (nadleśnictw) przekazuje się stanowiące własność Skarbu Państwa grunty przeznaczone do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Decyzję w sprawie określonej w ust. 1 wydaje starosta.

 

Komentarz finalny wpisu.

Prezydent Miasta ma obowiązek sprawdzać co kadencję stan planów miejscowych. Samego faktu nieopisania w jednej z uchwał oznaczenia graficznego nikt nie widzi. Skutków prawnych nikt nie rozumie, kopie roboczych kopii planów służą Pani Annie G do wydawania odpisów w sposób nierzetelny i skutkujący wycinką dziesiątki drzewa. Wydział ochrony środowiska pomaga w tym procederze nie czytając zapisów planu miejscowego. Wszyscy tolerują fakt naruszenia planu miejscowego przez dewelopera. Doniesienia na policję czy prokuraturę nie są skuteczne. Sprawy się przedawniają.

 

Macie Prezydenta Miasta który latami utrzymuje na stanowisku osobę która nie miała kompetencji by coś "znaleźć" w tym wadę planu. Osobę która wydawała kopię z dokumentów nieuwierzytelnionych. Osobę która dostała liczne zarzuty a mimo to była nagradzana nawet pomimo nieprawomocnego wyroku który jednoznacznie wskazał fakt jej winy.

 

Co takiemu można zrobić. Pozornie nic. Była nawet kontrola NIK w urzędzie i chyba niczego poważnego nie znalazła lub nie szukała tego co trzeba.

Pozostaje mi was zapytać - kto z was jest za usunięciem Prezydenta Miasta Otwocka z pełnionej funkcji i dopisaniem tego pytania w Otwockim referendum metropolitalnym? Dowodów jego nieudolności jest zbyt dużo aby być tego biernym obserwatorem.

Nieosądzone cz.1 - Stara komenda komentarze opinie

  • gość 2017-05-16 13:01:31

    Takiego chaosu w wypowiedzi dawno ie widziałam. O co chodzi się domyślam.

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na iOtwock.info

Prawo, Otwock - więcej informacji